Protocol Focus

Vanaf maandag 17 augustus hebben we het protocol weer aangepast naar aanleiding van de nieuwe richtljnen van de VO-raad. Het protocol heeft als doel om met elkaar zo veilig mogelijk te kunnen werken in verband met Covid-19. Het vraagt van een ieder om dit document goed door te lezen en na te leven.

 

Activiteiten in en rondom het schoolgebouw

 Algemeen

 • Leerlingen mogen tien minuten voor lesaanvang op school zijn en blijven buiten wachten totdat ze naar binnen worden geroepen, tenzij het regent.
 • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling. Leerlingen onderling hoeven deze 1,5 meter niet te hanteren.
 • Docenten zijn vijf minuten voor aanvang van hun lesuur aanwezig in het lokaal.
 • In en rond het schoolgebouw hangen diverse infographics met hierop duidelijke informatie over gedrag, hygiëne en veiligheidsmaatregelen.
 • Op de vloer zijn witte looplijnen aangegeven. Het loopgedeelte voor docenten is gescheiden van die van de leerlingen.
 • De werkplekken van de docent staat op 1,5 meter afstand van de werkplekken van de leerlingen.
 • Leerlingen mogen nog steeds geen gebruik maken van hun kluisje. Zij houden hun jas en tas bij hun in het lokaal.
 • De kantine blijft tot nader order gesloten. Leerlingen nemen zelf eten en drinken voor de gehele schooldag mee.
 • Leerlingen pauzeren buiten, tenzij het regent. Alle leerlingen (onder- en bovenbouw) blijven op het plein en om de school tot aan het parkeerterrein en de fietsenstalling.
 • Collega’s houden pauze in de koffiekamer, in het zorglokaal of buiten (koffie, thee, papieren bekertjes staan klaar).
 • Leerlingen worden verzocht om zo min mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. Dit geldt ook voor leerlingen die buiten een straal van 8 kilometer van de school wonen.
 • Online contact tussen school, ouders en derden wordt geadviseerd. Ouders kunnen worden uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken of vieringen) met het strikt toepassen van triage en de inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen. Onze school zal hier terughoudend mee omgaan en zoveel mogelijk rekening houden met rustige tijdstippen.
 • Het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem is verboden (bijv. hard meezingen bij concerten en optredens, spreekkoren en schreeuwen).
 • In de praktijklessen en in noodsituaties is het afstand houden tussen leerling en docent niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en docenten zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. Dit is een – door het RIVM toegestane - afwijking van de landelijke maatregelen. Bij de vakken waar dit van toepassing is treden het betrokken onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg.
 • Uitjes met de klas zijn toegestaan, mits ook daar de richtlijnen van het RIVM strikt gehandhaafd kunnen worden. Dit geldt ook voor het gebruik van de schoolbus (docent gebruikt mondkapje/spatscherm of houdt 1,5m afstand). Het gebruik van de schoolbus wordt tot een minimum beperkt.

 

 

Route in het gebouw

In het gebouw wordt op de vloer duidelijk aangegeven hoe de looprichting is. Dit is éénrichtingverkeer. Vanuit de ingang gaan de leerlingen via de houten trap in het Atrium naar de 1e etage of direct naar hun praktijkvak.  

In de gangen wordt duidelijk aangegeven hoe je richting de lokalen moet lopen. Iedereen volgt de pijlen en gaat vervolgens bij het verlaten of verplaatsen (bij nood) vanaf de 1e etage via de betonnen trap naar beneden en dan rechtsom door de hoofdingang naar buiten. Vanuit de praktijklokalen verlaten de leerlingen ook via de hoofdingang het gebouw (uitgezonderd het groenlokaal; ook gebruik van nooduitgang). In het Atrium en op de eerste verdieping is een buitenbaan en voor het podium een vak op de vloer aangebracht die uitsluitend is bedoeld voor docenten.

 

 

Extra inzet collega’s

 • Facilitair krijgt de verantwoordelijkheid over bepaalde voorraad beheer desinfecterende middelen, uitvoering van hygiëne- en veiligheidsmaatregelen, aankleding in- en rond het gebouw (posters, route e.d.), verzorgen van koffie en thee.

 

 

 

Hygiëne in de school

 

Algemeen

 • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling.
 • De docent bespreekt, instrueert en oefent met de leerlingen de RIVM/ school richtlijnen, zoals we hierin en om het schoolgebouw mee om gaan. Dit wordt met regelmaat herhaald.
 • Schudden geen handen/niezen in onze elleboog /zitten niet aan ons gezicht.
 • We wassen onze handen regelmatig en/of desinfecteren onze handen met een gel/spray bij binnenkomst, vertrek uit het lokaal en na toilet bezoek.
 • De stoel, tafel en eventuele gebruikte materialen/gereedschappen (zo weinig mogelijk) worden bij binnenkomst en bij vertrek schoongemaakt door de leerling met hierbij een duidelijke instructie en onder toezicht van de docent.
 • In elk lokaal staat een pomp met desinfecterende vloeistof en papierenzakdoekjes en een box met alcoholdoekjes voor de tafels. Ook staat er in ieder lokaal een doosje met latex handschoenen.
 • De prullenbak wordt iedere dag geleegd.
 • De lokalen worden zoveel mogelijk gelucht, in ieder geval tussen de lessen in, door ramen en deuren open te zetten.
 • De leerlingen dragen alleen bij Techniek, Horeca en koken werkkleding. De kleding gaat na iedere les direct in de was. De docent legt de was in de wasmand in het zorglokaal en haalt ze daar weer op.
 • De docent maakt zelf zijn/haar eigen bureau, toetsenbord/muis en deurklink in het lokaal schoon en zo ook de materialen/gereedschappen die hij/zij heeft gebruikt.
 • De contactpunten (deurkrukken, kranen, leuningen) in de algemene ruimtes worden voor iedere pauze schoongemaakt.

 

Gezondheid in de school

 

Algemeen

 • Bij koorts (38 graden) en/of verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheidsklachten blijft een leerling /collega thuis of gaat naar huis. Leerling /collega moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken en mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Wanneer een leerling/ collega gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat diegene naar huis. Ook het broertje of zusje. De leerling (met evt. broertje/zusje) meldt zich af bij de receptie. Receptie belt de ouders en brengt de mentor op de hoogte.
 • Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het

personeelslid/leerling weer naar school.

 • Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.
 • Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
 • Als leerlingen en/of collega’s op vakantie zijn geweest in een risicoland, zijn zij verplicht om 10 dagen in quarantaine te gaan. Zij nemen hierover contact op met de afdelingsleider (Nancy Romp voor de onderbouw, Bianca Talsma voor de bovenbouw). Zie voor verder informatie https://indd.adobe.com/view/d732180e-1b2c-430b-be63-ce78e8fd4b3d .
 • Leerlingen en collega’s die tot de risicogroep behoren of uit een gezin komen waarvan de gezinsleden hiertoe behoren, zijn vrijgesteld van fysiek onderwijs. Voor leerlingen nemen ouders in overleg met de school de beslissing. De docent doet dit in overleg met zijn/haar leidinggevende.
 • Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten neemt de school contact op met de GGD.
 • Collega’s werken voor en na hun lessen zoveel mogelijk thuis.
 • Onderwijspersoneel wat gezond is, is beschikbaar voor het verzorgen van onderwijs op school.

 

 

 

Onderwijs en stage

Stages

De stages kunnen alleen doorgang vinden als:

 • het stagebedrijf open is.
 • volgens de richtlijnen van het RIVM stage gelopen kan worden.
 • er voldoende middelen op het stagebedrijf aanwezig zijn om de begeleiding, veiligheid en gezondheid van de leerling te waarborgen.

 

 

 

Terug naar overzicht
Top